Posts Tagged ‘โครงการพระราชดำริ’

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศลาว….กระจายความรวย

โครงการศูนย์พัฒนา และบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว

โครงการศูนย์พัฒนา และบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว

วิจักขณ์ ชิตรัตน์ในข่าวสด ฉบับ 13 มิ.ย.2552 เล่าถึงการออกผลของโครงการความร่วมมือไทย-ลาวตามแนวทางพระราชดำริ ส่งผลให้รายได้ต่อปีจากเดิม 3,000 บาทเพิ่มเป็นปีละ 100,000 บาท ลองเข้าไปอ่านเนื้อความเต็มๆตามนี้ครับ

2-3วัน ก่อน ผมไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรที่เวียงจันทน์ เพื่อนบ้านของเรา ทำให้คิดว่าน่าจะสื่อความคิดบางอย่างเพื่อสะท้อนมุมมองด้านการกระจายรายได้

เมื่อ ปี 2537 อดีตประธานประเทศลาว กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานความช่วยเหลือ พระองค์ทรงเมตตา มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการนี้โดยพื้นที่ของโครงการนั้นตั้งอยู่ในที่นา ที่ไม่อาจทำประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

Continue reading

Advertisements