สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

จากปัญหาของชุมชนมาสู่การศึกษาวิจัยและแก้ปัญหาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
โดย ปัญหาเกิดขึ้นจากโรงงานขนมจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตขนมจีนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ขอนแก่น ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่บำบัดลงสู่แหล่งน้ำของชุมชน ของบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นตามมา

ด้วย เหตุนี้ รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยา ศาสตร์ มข. จึงได้นำปัญหามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน โดยนำสาหร่ายสไปรูลีน่าหรือสาหร่ายเกลียวทอง มาใช้ในการวิจัยเนื่องจากสาหร่ายสไปรูลีน่า สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำเน่าเสีย

โดยเป็นสาหร่ายเซลล์เดียว ลักษณะสีเขียวแกมน้ำเงิน อยู่ใน Family Oscillato riaceae เป็นสาหร่ายที่พบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปและสามารถปรับตัวพัฒนาสายพันธุ์ให้อยู่ รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

รศ.ดร. สุมนทิพย์ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อตรวจสอบค่า DO (ออกซิเจนละลายน้ำ) ค่าไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม pH (ค่าความเป็นกรดด่าง) ค่าความขุ่น และของแข็งที่ละลายในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนก่อนและหลังการเพาะเลี้ยง สาหร่ายสไปรูลีน่า ภายใต้การควบคุมในห้องปฏิบัติการ

โดยเริ่มต้นทีม นักวิจัยได้ลงพื้นที่นำน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน ของนางสุนทร พระลับรักษา หมู่บ้านหนองกุง มาตรวจวิเคราะห์หาค่า DO (ออกซิเจนละลายน้ำ) ค่าไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม ค่าความเป็นกรดด่าง ความขุ่น และของแข็งที่ละลายในน้ำทิ้ง

จาก นั้นนำสาหร่ายสไปรูลีน่า มาเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนในระดับความเข้ม ข้นต่างๆ โดยให้ความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ และให้อากาศตลอดเวลา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 วัน

จากนั้นนำมาหาค่าความเจริญ เติบโตของสาหร่าย ด้วยเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) ทำการวัดค่า DO(ออกซิ เจนละลายน้ำ) ค่าไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสฟอ รัสรวม pH (ค่าความเป็นกรดด่าง) ซึ่งสารเหล่านี้มีอยู่ในน้ำเสียในปริมาณมาก

รวมไปถึงศึกษาค่าความขุ่น และค่าของแข็งที่ละลายในน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ทุกๆ 5 วัน เป็นระยะเวลา 20 วัน

พบ ว่า สาหร่ายสไปรูลีน่าที่เพาะเลี้ยงในตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน สามารถลดค่า ไนเตรต-ไนโตรเจน จาก 17.07 mg/l เป็น 6.00 mg/l ค่าฟอสฟอรัสรวม จาก 19.50 mg/l เป็น 5.8 mg/l

เนื่องจากสาหร่าย สไปรูลีน่านำสารต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มออกซิเจนรวมจาก 2.67 mg/l เป็น 5.57 mg/l อีกด้วย

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

จาก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาหร่ายสไปรูลีน่ามีการเจริญเติบโตได้ดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพในการลดค่าไนเตรต-ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรวมทำให้ น้ำทิ้งจากโรงงานสะอาดขึ้น ความขุ่นและกลิ่นลดลง

ดังนั้น ทีมนักวิจัยจึงแนะนำให้โรงงานผลิตขนมจีนนำสาหร่ายสไปรูลีน่ามาเลี้ยงในบ่อ บำบัดน้ำทิ้งจากการผลิตขนมจีน ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: