พลังงานไฟฟ้าจาก “สิ่งปฏิกูล” ลดรายจ่าย-ลดปัญหาโลกร้อน

ไฟฟ้าจากสิ่งปฏิกูล

ไฟฟ้าจากสิ่งปฏิกูล

“ขยะ” นับเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ของสังคมเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่มีปริมาณขยะสูงถึง 8,500 ตันต่อวัน ถือเป็นภาระอันหนักอึ้งของ กทม.

ในการกำจัดเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูล เหล่านี้ ทำให้ในแต่ละวันมีขยะตกค้างจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของคนกรุง ด้วยเหตุนี้ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

จึงดำเนินการวิจัยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้เมื่อปี 2538 โดยตั้ง “โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ” ที่ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มีเป้าหมายหลักคือ นำ “ก๊าซมีเทน” จากหลุมขยะที่ถูกฝังกลบมาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังงานทดแทนชาติในอนาคต

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการมากว่า 5 ปี บนเนื้อที่ 170 ไร่ มีเป้าหมายในการค้นคว้าแนวทางการเก็บรวบรวมก๊าซที่เกิดจากกระบวนการฝัง กลบอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งในช่วงเช้าของทุกวันจะมีรถขนขยะจาก กทม. นำขยะมาทิ้ง และสามารถรับขยะที่รับได้ 7,000 ตันต่อวัน หรือ 1.3 ล้านตันต่อปี

ด้าน สิทธิชัย ศรเกตุ วิศวกรผู้ควบคุมดูแลโรงไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ กล่าวว่า ขยะที่ได้ในแต่ละวันจะถูกนำเข้าไปร่อนที่โรงแยกขยะเพื่อแยกประเภท เช่น เหล็ก พลาสติก เศษอาหาร และเศษแก้ว ให้ง่ายต่อการย่อยสลาย ทั้งนี้ขยะจากเศษวัสดุต่างๆ จะนำไปรีไซเคิล ส่วนขยะที่เป็นเศษอาหาร หรือขยะเปียก จะนำไปทิ้งที่บ่อขนาดใหญ่จำนวน 3 บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อรองรับขยะได้นับล้านตัน

ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเปียกนั้น สิทธิชัยอธิบายว่า นำขยะมาเททับเรื่อยๆ กระทั่งเต็มความจุของบ่อทิ้งไว้ให้เกิดการหมักหมมนาน 5 ปี เมื่อขยะทำปฏิกิริยากระทั่งเกิดก๊าซมีเทน และวัดค่าได้ตามมาตรฐาน จึงวางท่อขนาดใหญ่ 2 ท่อ คู่ขนาดลงไปบริเวณจุดกึ่งกลางกองขยะลึกประมาณ 5 เมตร สำหรับดูดก๊าซมีเทนส่งต่อไปยังโรงบรรจุก๊าซ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟ้ฟ้าต่อไป ทั้งนี้ขยะจำนวน 3 บ่อ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 15 กิโลวัตต์ต่อวัน และสามารถจ่ายกระแสไฟให้ชุมชนใกล้เคียงกว่า 200 ครัวเรือนใช้ฟรี

“เมื่อขยะถูกฝังกลบเป็นเวลานาน จะเกิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซมีเทน ซึ่งก๊าซชนิดนี้เมื่อระเหยสู่ชั้นบรรยากาศจะทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นเหตุ ของภาวะโลกร้อน ดังนั้นถ้าเรานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงคือการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ควบคุมที่สามารถต่อเชื่อมเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ถือว่าได้ประโยชน์หลายทาง เช่น กำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระแสไฟ ส่วนบ่อที่มีก๊าซออกมาต่ำกว่ามาตรฐาน จะใช้พลาสติกสีดำคลุมรอบบ่อขยะให้มิดชิด ป้องกันก๊าซระเหยสู่ชั้นบบรรยากาศ” สิทธิชัยกล่าว

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้เป็นกระบวนการกำจัดขยะอย่างครบ วงจร สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งสุขภาพจิตของคนใน กทม. ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างแนวทางในการผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ เศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สรัญญา สุขงาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: